Regulamin Stanicy

Regulamin Stanicy szczepu Podhale na Kaszubach Ontaryjskich

Na STANICY PODHALE i na jej terenie mogą przebywać tylko osoby, których obecność jest zgłoszona do Szczepowego:
podhale@karpaty.zhpkanada.org

 

1. Regulamin obowiązuje harcerzy szczepu Podhale, rodziny, jak i osoby towarzyszące, korzystające ze Stanicy i sprzętu.

2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Stanicy i przystani wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

3. Zabrania się wstępu na pomost oraz korzystania ze sprzętu pływającego dzieciom do lat 12 i osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

4. Za przedmioty na terenie Stanicy odpowiada osoba podpisująca regulamin.

5. Osoby przebywające na terenie przystani są zobowiązane :
– szanować urządzenia techniczne i sprzęt pływający,
– zachować spokój i ciszę,
– nie zaśmiecać i nie brudzić terenu Stanicy,
– bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych.

6. Zachować szczególną ostrożność przy zapalaniu i przebywaniu w okolicy ogniska.

7. Stanice zawsze należy pozostawić czystą, przygotowaną na przybycie innych gości (umyte lodówk,i bez resztek jedzenia, itd.).

8. Zabrania się urządzania hucznych zabaw (intrwerwencja policji lub skargi sąsiadów).

9. Sprzęt pływający należy pozostawić czysty i niezniszczony – usterki lub szkody wynikłe w czasie używania należy zgłosic do Opiekuna Stanicy lub szczepowego

10. Zabrania się przebywania na terenie stanicy osób nie należących do rodziny harcerskiej, a także osób nie majacych pozwolenia opiekuna stanicy.

11. Przebywanie psów na terenie szczepu “Podhale” dozwolone jest tylko pod opieką właścicieli lub opiekunów. Zakazuje się swobodnego wypuszczania psów na całym terenie Szczepu “Podhale”.

12. Parkowanie samochodów i rozstawienie namiotu może nastąpić tylko w miejscach wyznaczonych lub wskazanych przez osobę odpowiedzialną za stanicę.

13. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynek, otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Sprawy nieuregulowane powyższym Regulaminem rozstrzyga Rada Stanicy.

PRZYPOMINAMY:

Prosimy zgłaszać wyjazdy jak najwcześniej, żeby ominąć konflikty.

Przypominamy, że tylko wyjazdy, które podporzadkują się regulaminowi Stanicy będą dozwolone.

Przypominamy, że jakiekolwiek wyjazdy na teren harcerski na Kaszubach muszą być zgłoszone do opiekuna Stanicy nie pózniej jak dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Klucze do Stanicy są dostępne wyłącznie u opiekuna Stanicy, za wyjątkiem przypadku wycieczek organizowanych przez KPH.

Przypominamy, że klucze do Stanicy nie będą wydane dopóki Regulamin Stanicy nie zostanie podpisany.

Czuwaj ! 
Rada Szczepu